Benji

June 4 2008Portrait of a dog, Benji a long-haired Chihuahua.